Přehled vypsaných témat - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Koncentrácie environmentálnych polutantov a ich vplyv na zdravotný stav u zajaca poľného
Stav tématu:
schváleno (prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Anton Kováčik, PhD.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantující pracoviště:
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Max. počet studentů:
3
Akademický rok:2018/2019
Navrhl:
Ing. Anton Kováčik, PhD.
Abstrakt:
V priamej súvislosti so stále sa rýchlejšie zvyšujúcim stupňom industrializácie a chemizácie prostredia rastie aj nebezpečenstvo znečisťovanie biosféry rôznymi kontaminantmi. Sledovanie koncentrácií rizikových faktorov je dôležité z dôvodu eliminácie zdravotného rizika. Cieľom práce je sledovanie vplyvu environmentálnych polutantov na zdravotný stav a RedOx status divožijúcich zvierat - zajaca poľného.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení