Summary of topics offered - Department of Animal Physiology (FBFS)

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Koncentrácie environmentálnych polutantov a ich vplyv na zdravotný stav u zajaca poľného
State of topic:
approved (prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Biotechnology and Food Sciences
Supervising department: Department of Animal Physiology - FBFS
Max. no. of students:3
Academic year:
2018/2019
Proposed by:
Summary:
V priamej súvislosti so stále sa rýchlejšie zvyšujúcim stupňom industrializácie a chemizácie prostredia rastie aj nebezpečenstvo znečisťovanie biosféry rôznymi kontaminantmi. Sledovanie koncentrácií rizikových faktorov je dôležité z dôvodu eliminácie zdravotného rizika. Cieľom práce je sledovanie vplyvu environmentálnych polutantov na zdravotný stav a RedOx status divožijúcich zvierat - zajaca poľného.

There are no limitations of the topic