Prehľad vypísaných tém - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Koncentrácie environmentálnych polutantov a ich vplyv na zdravotný stav u zajaca poľného
Stav témy:
schválené (prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra fyziológie živočíchov - FBP
Max. počet študentov:
3
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Abstrakt: V priamej súvislosti so stále sa rýchlejšie zvyšujúcim stupňom industrializácie a chemizácie prostredia rastie aj nebezpečenstvo znečisťovanie biosféry rôznymi kontaminantmi. Sledovanie koncentrácií rizikových faktorov je dôležité z dôvodu eliminácie zdravotného rizika. Cieľom práce je sledovanie vplyvu environmentálnych polutantov na zdravotný stav a RedOx status divožijúcich zvierat - zajaca poľného.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia