Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Determinácia účinku endokriných disruptorov (bisfenoly) na funkciu Leydigových buniek
Stav témy:
schválené (prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Anton Kováčik, PhD.
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov - FBP
Max. počet študentov:3
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol: Ing. Anton Kováčik, PhD.
Abstrakt:
V poslednom desaťročí bol zaznamenaný výskyt testikulárnych abnormalít u samcov po celkom svete. Takýto nárast v relatívne krátkom časovom období sa nezdá byť dôsledkom len genetických predispozícií ale vo vysokej miere môže byť tento trend iniciovaný dynamickými zmenami životného prostredia. Špecifickou skupinou environmentálnych polutantov sú endokrinné disruptory. Významnou heterogénnou podskupinou sú bisfenoly. Široké uplatnenie našli najmä pri výrobe epoxidových živíc, lepidiel, náterov, farieb a plastov. Hoci boli potvrdené a preukázané výrazné negatívne účinky na samčí reprodukčný systém, začali sa využíva najrôznejšie analógy, ktorých účinok nebol doposiaľ jednoznačné popísaný. Pri aktívnom pôsobení týchto látok bol zaznamenaný pokles motilty a životaschopnosti spermií, pokles produkcie steroidných hormónov či vznik rakoviny prostaty. Cieľom teoretickej časti predkladanej práce bude zosumarizovanie dostupných informácii o potenciálnych účinkoch bisfenolov na samčí reprodukčný systém. Experimentálna časť práce bude zameraná na sledovanie účinku vybraných bisfenolov na funkčné parametre Leydigových buniek v in vitro podmienkach.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia