Prehľad vypísaných tém - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Determinácia účinku endokriných disruptorov (alkylfenoly) na celulárne procesy Leydigových buniek
Stav témy:
schválené (prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra fyziológie živočíchov - FBP
Max. počet študentov:
3
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Abstrakt: V poslednom desaťročí bol zaznamenaný výskyt testikulárnych abnormalít u samcov po celkom svete. Takýto nárast v relatívne krátkom časovom období sa nezdá byť dôsledkom len genetických predispozícií ale vo vysokej miere môže byť tento trend iniciovaný dynamickými zmenami životného prostredia. Špecifickou skupinou environmentálnych polutantov sú endokrinné disruptory. Širokou podskupinou týchto látok sú alkylfenoly. Ich vysoké zastúpenie najmä v pesticídoch, herbicídoch, farbivách či kozmetických výrobkoch predstavuje v súčasnosti veľmi významné riziko pre daného jedinca, konkrétne pre reprodukčný systém. Činnosť takýchto látok spôsobuje pokles produkcie a pohyblivosti spermií či pokles sekrécie steroidných hormónov. Cieľom teoretickej časti predkladanej práce bude zosumarizovanie dostupných informácii o potenciálnych účinkoch alkylfenolov na samčí reprodukčný systém. Experimentálna časť práce bude zameraná na sledovanie účinku vybraných alkylfenolov na funkčné parametre Leydigových buniek v in vitro podmienkach.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia