Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Vplyv systému obrábania pôdy na obsah anorganického dusíka v pôde pod pšenicou ozimnou
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Pavol Slamka, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra agrochémie a výživy rastlín - FAPZ
Max. počet študentov: 1
Navrhol: doc. Ing. Pavol Slamka, PhD.
Abstrakt: Práca sa zaoberá problematikou vplyvu obrábania pôdy systémom no-till a systémom Horsch na niektoré vybrané agrochemické parametre pôdy. V pôdnom profile 0-0,3m je sledovaný obsah amónneho a dusičnanového dusíka počas vegetácie ozimnej pšenice. Otázkou je, ktorý systém dotuje pšenicu vyššou ponukou minerálneho dusíka vo vzťahu k úrode zrna pšenice a vynaloženým nákladom.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia