Prehľad vypísaných tém - Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Vplyv systému obrábania pôdy na obsah anorganického dusíka v pôde pod pšenicou ozimnou
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
doc. Ing. Pavol Slamka, PhD.
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra agrochémie a výživy rastlín - FAPZ
Max. počet študentov:1
Navrhol:
doc. Ing. Pavol Slamka, PhD.
Abstrakt:
Práca sa zaoberá problematikou vplyvu obrábania pôdy systémom no-till a systémom Horsch na niektoré vybrané agrochemické parametre pôdy. V pôdnom profile 0-0,3m je sledovaný obsah amónneho a dusičnanového dusíka počas vegetácie ozimnej pšenice. Otázkou je, ktorý systém dotuje pšenicu vyššou ponukou minerálneho dusíka vo vzťahu k úrode zrna pšenice a vynaloženým nákladom.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia