Summary of topics offered - Faculty of Biotechnology and Food Sciences

Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Hodnotenie personalizovanej miery rizika príjmu makronutrientov a mikronutrientov na základe nutrigenomických dát.
State of topic: approved (prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. Radoslav Židek, PhD.
Faculty: Faculty of Biotechnology and Food Sciences
Supervising department: Department of Food Hygiene and Safety - FBFS
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Radoslav Židek, PhD.
Summary: Tézy práce: Práca bude zameraná na analyzovanie majoritných génov populácie vychádzajúce z štúdií GWAS vo vzťahu k predispozícii na odlišnosti v metabolizme makronutientov a mikronutrientov. Bude skúmaný vzťah medzi prítomnosťou konkrétnych foriem génov v organizme jednotlivca a miery rizika zníženého prípadne zvýšeného príjmu makro a mikronutrientov. Metodické zámery: V dizertačnej práci bude pomocou metódy DNA microarray analyzované vzorky respondentov zapojených do projektu APVV a projektu NU3Gen so zámerom odhadnúť vplyv genetickej variability na odlišné požiadavky príjmu makro a mikronutrientov a s nimi spojené riziká. Práca bude syntetizovať zručnosti s prehľadávania génových bánk a využívanie zásad využívania DNA čipov v procese vytvorenia cenovo dostupného analytického nástroja. Neoddeliteľnou súčasťou práce bude aj štatistické zhodnotenie získaných DNA profilov a pokročilá hĺbková analýza dát so zámerom odhaliť možné asociácie a mieru rizika.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
D-MBI Molecular Biology-- not entered -- -- not entered --