Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Téma bola navrhnutá študentom, ktorého meno je uvedené v riadku Navrhol.

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: INULÍN A JEHO VPLYV NA ZDRAVIE
Stav témy: schválené
Vedúci práce: doc. Ing. Ivan Černý, PhD.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Ústav: Katedra rastlinnej výroby - FAPZ
Max. počet študentov: --
Navrhol: Bc. Tünde Kajtár
Abstrakt: Cieľom práce je priniesť ucelenejší prehľad o pozitívnom vplyve a účinkoch inulínu na ľudské zdravie. V úvode práce definujeme pojem inulín a upriamime pozornosť na jeho využitie v potravinárskom priemysle. Podstatná časť práce je venovaná charakteristike a špecifikovaniu inulínových plodín, ktoré predstavujú prírodné zdroje inulínu. V ďalšej časti práce sa zameriavame na fyziologické účinky inulínu, predovšetkým jeho vplyvu na imunitný systém, účinku na hladinu cukru v krvi s ohľadom na ochorenie diabetes mellitus. Pomenovaniu ďalších možností jeho farmaceutickej aplikácie je venovaná posledná kapitola bakalárskej práce. V závere práce zhodnotíme pozitívne účinky inulínu na ľudský organizmus a tiež uvádzame odporúčania týkajúce sa jeho konzumácie.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia