Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Možnosti vstupu rezíduí chlórovaných pesticídov do potravového reťazca
Stav témy: schválené (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra chémie - FBP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
prof. Ing. Janette Musilová, PhD.
Abstrakt:
Príčinou výskytu rezíduí v rastlinách, ich produktívnych častiach a v potravinách vyrobených z týchto plodín býva najčastejšie bezprostredná aplikácia pesticídov v priebehu vegetácie na nadzemné časti rastlín. Ich množstvo závisí od počtu ošetrení, dávky a vlastností pesticídu, klimatických podmienok, dodržiavania ochrannej lehoty, spôsobu aplikácie a druhu ošetrovanej plodiny.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-BKI bezpečnosť a kontrola potravín

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.