Prehľad vypísaných tém - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Zelené námestia dedín a malých miest
Stav témy: schválené (Ing. Denisa Halajová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Attila Tóth, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry - FZKI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Attila Tóth, PhD.
Abstrakt: Historické jadro vo forme dedinskej návsi, námestia alebo širokého uličného priestoru predstavuje najvýznamnejší otvorený priestor obce. Jeho hlavnou architektonickou dominantou je spravidla kostol a sústreďujú sa tu aj iné významné objekty obce. Tieto centrálne priestranstvá sú nositeľom kultúrno-historického odkazu dediny a svedectvom jej historického vývoja a kontinuálnych premien. Majú významnú priestorovú kvalitu, ktorú im dodáva spravidla veľkorysé otvorené priestranstvo, lokálna a regionálna architektúra, vegetačné prvky a vzájomné kompozičné väzby medzi nimi. Bakalárska práca dôkladne analyzuje a hodnotí historické jadro vybraného vidieckeho sídla, z pohľadu historického vývoja a premien; priestorovo-kompozičných vlastností; občianskej, obytnej a drobnej architektúry a vegetačných prvkov. Práca zahŕňa tematické analýzy, ako aj inventarizáciu a hodnotenie drevín. Je komplexným podkladom pre spracovanie krajinno-architektonickej štúdie a návrhu.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-ABC14 krajinná a záhradná architektúra

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.