Summary of topics offered - Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Rieky a nábrežia v mestskej krajine
State of topic: approved (Ing. Denisa Halajová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Attila Tóth, PhD.
Faculty: Faculty of Horticulture and Landscape Engineering
Supervising department: Department of Garden and Landscape Architecture - FZKI
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Attila Tóth, PhD.
Summary: Rieky a ich nábrežia predstavujú významné prvky zelenej a modrej infraštruktúry miest. Cieľom práce je spracovať fenomén riečnych priestorov v mestách z historického a súčasného pohľadu a na príklade modelových projektov z európskeho a svetového priestoru predstaviť rôzne urbanisticko-krajinárske a krajinno-architektonické riešenia riek a ich nábreží.

There are no limitations of the topic