Prehľad vypísaných tém - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Rieky a nábrežia v mestskej krajine
Stav témy: schválené (Ing. Denisa Halajová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry - FZKI
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
Rieky a ich nábrežia predstavujú významné prvky zelenej a modrej infraštruktúry miest. Cieľom práce je spracovať fenomén riečnych priestorov v mestách z historického a súčasného pohľadu a na príklade modelových projektov z európskeho a svetového priestoru predstaviť rôzne urbanisticko-krajinárske a krajinno-architektonické riešenia riek a ich nábreží.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia