Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh krajinno-architektonického riešenia vybraného verejného priestoru
Stav témy: schválené (Ing. Denisa Halajová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Attila Tóth, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry - FZKI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Attila Tóth, PhD.
Abstrakt: Predmetom diplomovej práce je komplexná krajinno-architektonická štúdia a návrh riešenia verejného priestoru v intraviláne vybranej obce alebo mesta. Riešeným priestorom môže byť dedinská náves v centre obce, zeleň uličného priestoru, zelené predpolie významnej budovy, nábrežie rieky alebo potoka v intraviláne obce, brehové priestory jazier a rybníkov, mestský park a pod. Tvaroslovie navrhnutého riešenia musí vychádzať z lokálnych motívov a identity (história riešeného priestoru, regionálna príslušnosť, miestne tradície a charakteristické znaky mesta, obce a priľahlej krajiny). Výsledkom práce bude funkčný priestor, ktorý skvalitní životné prostredie obyvateľov a bude zodpovedať súčasným požiadavkám komunity.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-ARI záhradná a krajinná architektúra-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.