Prehľad vypísaných tém - Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)

Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Zníženie chemického zaťaženia pôd prostredníctvom vhodných agrotechnológií
Stav témy: schválené (prof. Ing. Roman Gálik, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof.h.c. prof. Ing. Pavol Findura, PhD.
Fakulta: Technická fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra strojov a výrobných biosystémov - TF
Max. počet študentov: --
Navrhol: prof.h.c. prof. Ing. Pavol Findura, PhD.
Abstrakt: Chemické zaťaženie pôd je stále väčší problém, ktorý trápi nielen poľnohospodárov ale aj ekológov. Znečistenie spodných vôd, degradácia štruktúry pôdy spojená s eróziou pôdy je významný faktor ktorý vplýva na prirodzené vlastnosti pôdy a jej odolnosť voči zhutňovaniu prejazdom ťažkej techniky. Voľbou vhodnej agrotechniky v spojení s prostriedkami na úpravu štruktúry pôdy môžeme dosiahnúť zmenu fyzikálno-mechanických ale aj chemických vlastností pôdy ktoré umožnia efektívnejšie využívanie živín rastlinami. V priebehu riešenia práce bude časť meraní uskutočnená na pôdnom kanáli a výsledky budú verifikované v teréne za použitia moderných počítačových simulačných technológií.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-TPL technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby