Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Zhodnotenie odrodových pokusov spoločnosti Oseva Slovakia, a. s. vo vybraných lokalitách Slovenska
Stav témy: schválené (prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Dávid Ernst, PhD.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko: Katedra rastlinnej výroby - FAPZ
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Dávid Ernst, PhD.
Abstrakt: Variabilita biologického materiálu, odrôd a hybridov, je považovaná za významný faktor, ktorý ovplyvňuje produkciu poľných plodín. Bakalárska práca je zameraná na hodnotenie vplyvu biologického materiálu na kvantitatívne a kvalitatívne parametre produkcie poľných plodín vo vybraných pestovateľských lokalitách počas konkrétnych pestovateľských ročníkov. Cieľom bakalárskej práce je priniesť nové vedecké poznatky a odporúčania pre poľnohospodársku prax z hľadiska zaraďovania konkrétnych novo vyšľachtených odrôd a hybridov poľných plodín do osevných postupov.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-FAR farmárstvo-- nezadané -- -- nezadané --
B-MRV manažment rastlinnej výroby-- nezadané -- -- nezadané --
B-UPR udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka-- nezadané -- -- nezadané --
B-VSP všeobecné poľnohospodárstvo-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.