Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Zhodnotenie odrodových pokusov spoločnosti Oseva Slovakia, a. s. vo vybraných lokalitách Slovenska
Stav témy: schválené
Vedúci práce:
Ing. Dávid Ernst, PhD.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko:
Katedra rastlinnej výroby - FAPZ
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Abstrakt:
Variabilita biologického materiálu, odrôd a hybridov, je považovaná za významný faktor, ktorý ovplyvňuje produkciu poľných plodín. Bakalárska práca je zameraná na hodnotenie vplyvu biologického materiálu na kvantitatívne a kvalitatívne parametre produkcie poľných plodín vo vybraných pestovateľských lokalitách počas konkrétnych pestovateľských ročníkov. Cieľom bakalárskej práce je priniesť nové vedecké poznatky a odporúčania pre poľnohospodársku prax z hľadiska zaraďovania konkrétnych novo vyšľachtených odrôd a hybridov poľných plodín do osevných postupov.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-FAR farmárstvo
B-MRV manažment rastlinnej výroby
B-UPR udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
B-VSP všeobecné poľnohospodárstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.