Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Analýza pestovateľskej technológie poľnej plodiny vo vybranom poľnohospodárskom subjekte
Stav témy: schválené
Vedúci práce: Ing. Dávid Ernst, PhD.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko: Katedra rastlinnej výroby - FAPZ
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Dávid Ernst, PhD.
Abstrakt: Technológia pestovania poľnej plodiny zahŕňa komplexný súbor agrotechnických operácií. Sú to najmä zaradenie v osevnom postupe, obrábanie pôdy, výživa a hnojenie, založenie porastu, ošetrovanie porastu v priebehu vegetačného obdobia, ochrana proti chorobám a škodcom, dozrievanie a zber. Rôzne druhy poľných plodín sa navzájom v technológiách pestovania odlišujú a ich zvládnutie sa stáva jedným z predpokladov na dosiahnutie úrod požadovanej kvality. Cieľom bakalárskej práce je zhodnotiť technológiu pestovania vybraného druhu poľnej plodiny vo vybranom poľnohospodárskom subjekte, priniesť pre poľnohospodársky subjekt prípadné návrhy na zlepšenie pestovateľskej technológie a poukázať na nové trendy v technológiách pestovania poľných plodín vo svete a na Slovensku.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-FAR farmárstvo
B-MRV manažment rastlinnej výroby
B-UPR udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
B-VSP všeobecné poľnohospodárstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.