Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Vplyv vybraných faktorov pestovania na produkciu poľných plodín
Stav témy: schválené (prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Dávid Ernst, PhD.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko: Katedra rastlinnej výroby - FAPZ
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Dávid Ernst, PhD.
Abstrakt: Agroekologické podmienky prostredia, správny výber odrody a racionálna výživa a hnojenie patria medzi významné faktory, ktoré ovplyvňujú produkciu poľných plodín. Bakalárska práca je zameraná na hodnotenie vplyvu uvedených faktorov pestovania na kvantitatívne a kvalitatívne parametre produkcie vybraných druhov poľných plodín, s cieľom spájať a správne interpretovať súvislosti medzi výškou úrody a pestovateľskými faktormi a priniesť nové vedecké poznatky a odporúčania pre poľnohospodársku prax.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-FAR farmárstvo-- nezadané -- -- nezadané --
B-MRV manažment rastlinnej výroby-- nezadané -- -- nezadané --
B-UPR udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka-- nezadané -- -- nezadané --
B-VSP všeobecné poľnohospodárstvo-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.