Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Vzťah utvárania exteriéru k ostatným produkčným, reprodukčným a funkčným vlastnostiam hovädzieho dobytka
Stav témy: schválené (doc. Ing. Juraj Candrák, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Radovan Kasarda, PhD.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko: Katedra genetiky a plemenárskej biológie - FAPZ
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Radovan Kasarda, PhD.
Abstrakt: Poľnohospodárstvo je veľmi staré odvetvie, ktorého vznik a začiatok môžeme zaznamenať ešte pred historickou dobou. Hlavnou súčasťou poľnohospodárskej výroby je živočíšna výroba. Úzko nadväzuje na rastlinnú výrobu a finalizuje jej produkty do biologicky a energeticky hodnotných živočíšnych bielkovín, ktoré majú dôležitú úlohu vo výžive obyvateľstva. Chov hovädzieho dobytka je základom hospodárenia každého poľnohospodárskeho podniku. Hospodársky význam chovu hovädzieho dobytka spočíva vo využívaní jeho úžitkových vlastností pre výrobu našich základných potravín a to – mlieka a mäsa. Rozhodujúci význam chovu hovädzieho dobytka je teda v zabezpečení výživy obyvateľstva. Nenahraditeľným zdrojom bielkovín, tukov, laktózy, minerálnych látok, vitamínov a stopových prvkov je mlieko. V dnešnej dobe je mlieko stredobodom pozornosti nielen širokej verejnosti, ale aj rady odborníkov, ktorí sa zaoberajú jeho významom v oblasti výživy ľudí. Ďalšou zložkou, ktorá má taktiež obrovský význam vo výžive ľudí je mäso. Značnou prednosťou hovädzieho mäsa v ľudskej výžive je jeho ľahká stráviteľnosť a s tým spojená využiteľnosť živín. Nezanedbateľná je v chove hovädzieho dobytka aj skutočnosť, že vracia späť do pôdy asi 45 % prijatej organickej hmoty vo forme maštaľného hnoja a z celkového príjmu bielkovín krmiva premieňa na mliečne bielkoviny asi 35 %. Predpokladá sa, že súčasný genofond hovädzieho dobytka na Slovensku umožňuje dosahovať vyššiu úžitkovosť. Populácii dobytka treba venovať sústavnú pozornosť, nakoľko je výsledkom dlhoročnej odbornej práce vo výbere, priparovaní, odchove. Naďalej je potrebné genofond zvierat lepšie využívať, zlepšovať ho šľachtiteľskými a plemenárskymi opatreniami, ktoré v konečnom dôsledku vedú k zvýšeniu produkcie mlieka. Súčasne so zvyšovaním genetickej úrovne populácie dobytka na Slovensku je nevyhnutné cieľavedome vytvárať vhodné chovateľské prostredie, v ktorom sa budú realizovať genetické dispozície zvierat.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-FAR farmárstvo
B-MZV manažment živočíšnej výroby

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.