Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Izolácia génu pre glyceraldehyd-3-fosfát dehydrogenázu (GADPH) z Drosera binata
Stav témy: schválené (doc. RNDr. Dana Urminská, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Mgr. Želmíra Balážová, PhD.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra biochémie a biotechnológie - FBP
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Mgr. Želmíra Balážová, PhD.
Abstrakt: Pri nornalizácii expresie génov záujmu pomocou kvantitatívnej PCR sa ako referenčné gény využívajú tie, ktoré sa vyznačujú relatívne stabilnou expresiou vo všetkých orgánoch. V mäsožravej rastline Drosera binata, žiaden z doposiaľ izolovaných génov uvádzaných v NCBI databáze nepatrí medzi medzi takéto „housekeeping“ gény. Cieľom diplomovej práce je izolovať sekvenciu génu pre jeden z takýchto referenčných génov - glyceraldehyd-3-fosfát dehydrogenázu (GADPH), a detekovať jeho expresiu v D. binata. Experimentálna práca bude zahrňovať PCR pomocou špecificky navrhnutých primerov, sekvenovanie a identifikáciu sekvencie pomocou BLAST funkcie NCBI databázy. Následne expresia GADPH bude preverená pomocou ďalších dvojíc špecificky navrhnutých primerov na cDNA knižnici pripravenej po izolácii RNA z D. binata. Úspešne izolovaný referenčný gén pre GADPH s dokázanou expresiou bude možné využiť pri určovaní hladiny expresie génov záujmu s predpokladanou variabilnou expresiou v jednotlivých orgánov rastlín druhu Drosera binata.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-ABI aplikovaná biológia
I-ATI agrobiotechnológie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.