Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Biochemická charakteristika sóje fazuľovej
Stav témy: schválené (doc. RNDr. Dana Urminská, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra biochémie a biotechnológie - FBP
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce bude urobiť literárny prehľad a charakterizovať genotypy sóje fazuľovej(Glycine max)z hľadiska biochemických ukazovateľov. Hodnotiť sa bude obsah bielkovín, frakčná skladba bielkovín a aminokyselinové zloženie. Kľúčové slová: sója fazuľová, frakčná skladba bielkovín, aminokyselinové zloženie.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-ABTB agrobiotechnológie /2014/
B-ABB aplikovaná biológia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.