Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Vyhodnotenie koncentrácie dusičnanov v podzemných vodách vo vybraných regiónoch Slovenska
Stav témy:
schválené
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko: Katedra environmentalistiky a zoológie - FAPZ
Max. počet študentov:
3
Akademický rok:2018/2019
Navrhol:
doc. Ing. Jaroslav Noskovič, CSc.
Abstrakt:
Dusičnany sa nachádzajú v nízkych koncentráciách takmer vo všetkých vodách. V čistých podzemných vodách sa nachádzajú spravidla koncentrácie rádove v jednotkách mg.l-1. V niektorých oblastiach sa však vyskytujú vody obsahujúce dusičnany v desiatkach až stovkách mg.l-1. Samy osebe pre človeka sú málo škodlivé. Škodiť však môžu nepriamo tým, že sa v grastrointestinálnom trakte mikroorganizmy sú schopné ich redukovať na toxickejšie dusitany. Tieto reagujú so sekundárnymi a terciárnymi amínmi za vzniku nitrózamínov, ktoré sa všeobecne považujú za karcinogény. Nemenej nebezpečná interakcia je reakcia dusitanov s hemoglobínom na methemoglobín, ktorý nie je schopný prenášať kyslík. Veľmi vážny priebeh máva toto ochorenie u dojčiat. Cieľom práce je vyhodnotiť koncentrácie dusičnanov v podzemných vodách vo vybranom regióne a navrhnúť opatrenia na zníženie ich koncentrácie.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia