Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Charakteristika, význam a ochrana vybraných mokradí SR
Stav témy: schválené
Vedúci práce: Ing. Mária Babošová, PhD.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko: Katedra environmentalistiky a zoológie - FAPZ
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Mária Babošová, PhD.
Abstrakt: Mokrade sú územia s močiarmi, slatinami, rašeliniskami a vodami prírodnými alebo umelými, trvalými alebo dočasnými, stojatými aj tečúcimi.Ich význam spočíva v zachovaní rozmanitosti živých organizmov, podieľajú sa na odstraňovaní chemických a organických odpadov, živín ako aj sedimentov, zadržiavajú vodu v krajine, slúžia ako ochrana pred povodňami a eróziou pôdy, sú zdrojom pitnej a úžitkovej vody, sú domovom pestrej škály živočíšstva a rastlinstva.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia