Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Posudzovanie účinkov exhalátov na poľnohospodársku výrobu
Stav témy: schválené (Ing. Jozefína Pokrývková, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra krajinného inžinierstva - FZKI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.
Abstrakt: Imisná situácia sa behom posledného storočia výrazne zmenila. Nastalo výrazné zníženie emisií, a tým sa to odrazilo aj na zaťažovaní prostredia imisiami. Zanedbateľné nie sú ani zmeny technológií viacerých priemyselných podnikov. Naďalej sa však v prostredí prejavujú záťaže spôsobené staršou technológiou používanou vo výrobe v predchádzajúcich rokoch, ale i súčasná produkcia emisií. S minimalizáciou produkcie emisií súvisí aj problematika diagnostiky a monitoringu imisií a imisného zaťaženia najmä husto obývaných hospodársko-priemyselných aglomerácií. Automatizované monitorovacie systémy spájané do regionálnych a medzinárodných (globálnych) sietí s akcentom sledovania humánnych aspektov však nedostatočne pokrývajú aj túto sféru, nehovoriac o voľnej poľnohospodárskej a lesnej krajine. Používané kvantitatívne metódy, pre registráciu krátkodobých extrémov, sú pomerne náročné na technické vybavenie a viazané na energetické zázemie. Sumačné metódy sú nepresné a samozrejme nedetekujú extrémne situácie, ktoré deformujú systém limitných koncentrácií a kritických záťaží ekosystémov. Práve v tomto priestore, s absenciou kontinuálnych alebo v prípadoch akýchkoľvek meraní, je pole pôsobnosti matematických modelov rozptylu látok znečisťujúcich ovzdušie potrebné.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-KBC krajinné inžinierstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.