Prehľad vypísaných tém - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Účinok CMTI na mikroskopickú štruktúru vybraných orgánov Zucker diabetic fatty (ZDF) potkanov
Stav témy:
schválené (prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov - FBP
Max. počet študentov:3
Navrhol: prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.
Abstrakt:
V patogenéze chronických diabetických komplikácií majú kľúčové úlohy polyolová dráha a procesy neenzýmovej glyko-oxidácie. Polyolová dráha znamená dvojstupňový proces enzýmovej biotransformácie glukózy cez intermediárny sorbitol na fruktózu. V dôsledku nízkej schopnosti sorbitolu prenikať membránou a nerovnováhy medzi produkciou a odbúravaním sorbitolu metabolizmom sa tento polyol hromadí v bunkách diabetického tkaniva, porušuje sa osmotická homeostáza a môže nastať smrť bunky. Aldózareduktáza (ALR), enzým polyolovej dráhy, redukuje glukózu na organický osmolyt sorbitol. Ako potenciálne nebezpečný enzým sa ALR stala cieľom farmakologickej intervencie prostredníctvom vhodných účinných inhibítorov. Inhibícia ALR zabráni abnormálnej intracelulárnej akumulácii sorbitolu a zachová normálnu funkciu buniek aj v podmienkach hyperglykémie u diabetikov. Cieľom práce je skúmať účinok 5-karboxymetyl3-merkpto-1,2,4-triazino-[5,6-B]indolov (CMTI, látka 13) na štruktúru tkaniva semenníka, štítnej žľazy a obličiek Zucker diabetic fatty (ZDF) potkanov s vyvinutým diabetes melitus II. typu. Inhibičný účinok CMTI na polyolovú dráhu a zároveň schopnosť vychytávať voľné radikály, robí z tejto látky potenciálne bifunkčné liečivo v prevencii a liečbe diabetických komplikácii.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-ABB aplikovaná biológia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.