Summary of topics offered - Department of Animal Physiology (FBFS)

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Účinok CMTI na mikroskopickú štruktúru vybraných orgánov Zucker diabetic fatty (ZDF) potkanov
State of topic: approved (prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. - head of department)
Thesis supervisor: prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.
Faculty: Faculty of Biotechnology and Food Sciences
Supervising department: Department of Animal Physiology - FBFS
Max. no. of students: 3
Proposed by: prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.
Summary: V patogenéze chronických diabetických komplikácií majú kľúčové úlohy polyolová dráha a procesy neenzýmovej glyko-oxidácie. Polyolová dráha znamená dvojstupňový proces enzýmovej biotransformácie glukózy cez intermediárny sorbitol na fruktózu. V dôsledku nízkej schopnosti sorbitolu prenikať membránou a nerovnováhy medzi produkciou a odbúravaním sorbitolu metabolizmom sa tento polyol hromadí v bunkách diabetického tkaniva, porušuje sa osmotická homeostáza a môže nastať smrť bunky. Aldózareduktáza (ALR), enzým polyolovej dráhy, redukuje glukózu na organický osmolyt sorbitol. Ako potenciálne nebezpečný enzým sa ALR stala cieľom farmakologickej intervencie prostredníctvom vhodných účinných inhibítorov. Inhibícia ALR zabráni abnormálnej intracelulárnej akumulácii sorbitolu a zachová normálnu funkciu buniek aj v podmienkach hyperglykémie u diabetikov. Cieľom práce je skúmať účinok 5-karboxymetyl3-merkpto-1,2,4-triazino-[5,6-B]indolov (CMTI, látka 13) na štruktúru tkaniva semenníka, štítnej žľazy a obličiek Zucker diabetic fatty (ZDF) potkanov s vyvinutým diabetes melitus II. typu. Inhibičný účinok CMTI na polyolovú dráhu a zároveň schopnosť vychytávať voľné radikály, robí z tejto látky potenciálne bifunkčné liečivo v prevencii a liečbe diabetických komplikácii.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-ABI Applied Biology-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.