Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Pozemkové úpravy
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav - FZKI
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Abstrakt:
Práca rieši súčasný stav projektovania pozemkových úprav na Slovensku. Štatisticky hodnotí stav pozemkových úprav po krajoch, okresoch a katastrálnych územiach. Bližšie teoreticky rozoberá problematiku metodológie zrealizovaného projektu pozemkových úprav katastrálneho územia nachádzajúceho sa v blízkosti bydliska diplomata. Spracováva a vyhodnocuje dotazník o vnímaní ukončeného projektu pozemkových úprav vlastníkmi v danom území.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-KBC krajinné inžinierstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.