Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Analýza zelenej infraštruktúry vybraného katastrálneho územia
Stav témy:
schválené (Ing. Denisa Halajová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Attila Tóth, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry - FZKI
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Abstrakt:
Cieľom bakalárskej práce je analyzovať, interpretovať a vyhodnotiť zelenú infraštruktúru vybraného katastrálneho územia. Výstupom bakalárskej práce budú tematické mapy zobrazujúce územia NATURA 2000, územné systémy ekologickej stability a iné prvky zelenej infraštruktúry v intraviláne a extraviláne sídla. Bakalárska práca bude podkladovou dokumentáciou pre vypracovanie komplexného návrhu systému zelenej infraštruktúry.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-ABC14 krajinná a záhradná architektúra

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.