Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Vyhodnotenie výskytu Drosophila suzukii vo vinohradníckej výrobe v priebehu vegetácie a v čase zberu hrozna
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Oleg Paulen, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
doc. Ing. Štefan Ailer, PhD.
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva - FZKI
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Abstrakt:
Invázny hmyz je v dôsledku klimatickej zmeny novodobou hrozbou nie len v humánnej sfére, ale aj poľnohospodárstve. Cieľom práce je zhrnutie súčasného stavu problematiky invázie Drosophila suzukii na Slovensku a v okolitých krajinách, so zreteľom na vinohradnícku výrobu.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia