Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Možnosti uplatnenia ekosystémových služieb zelenej infraštruktúry v sídle
Stav témy: schválené (Ing. Denisa Halajová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry - FZKI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD.
Abstrakt: Moderné trendy a princípy v tvorbe plôch zelene ovplyvnené nastúpenou klimatickou zmenou. Riešenie problematiky spomalenia a zadržania dažďovej vody v zastavanom území za účelného spolupôsobenia nového typu výsadieb. Výber modelového územia, zmapovanie plôch stávajúcej zelene, konfrontácia so schválenou ÚPD, identifikácia problémov, návrh konkrétnych opatrení pre zabezpečenie a zvýšenie ekosystémových služieb zelene v riešenom území.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-ABC záhradná a krajinná architektúra-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.