Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Možnosti uplatnenia ekosystémových služieb zelenej infraštruktúry v sídle
Stav témy:
schválené (Ing. Denisa Halajová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry - FZKI
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Abstrakt:
Moderné trendy a princípy v tvorbe plôch zelene ovplyvnené nastúpenou klimatickou zmenou. Riešenie problematiky spomalenia a zadržania dažďovej vody v zastavanom území za účelného spolupôsobenia nového typu výsadieb. Výber modelového územia, zmapovanie plôch stávajúcej zelene, konfrontácia so schválenou ÚPD, identifikácia problémov, návrh konkrétnych opatrení pre zabezpečenie a zvýšenie ekosystémových služieb zelene v riešenom území.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-ABC záhradná a krajinná architektúra

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.