Summary of topics offered - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Premeny vidieckej krajiny
State of topic: approved (Ing. Denisa Halajová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD.
Faculty: Faculty of Horticulture and Landscape Engineering
Supervising department: Department of Garden and Landscape Architecture - FZKI
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD.
Summary: Na základe porovnania zmien prvkov druhotnej krajinnej štruktúry (DKŠ), a to podľa dostupných historických máp z jednotlivých vojenských mapovaní,identifikácia zmien v daných obdobiach. Konfrontácia so súčasným stavom v modelovom území, ktorým je katastrálne územie vidieckeho sídla, návrh optimálneho riešenia krajiny a sídla v ňom z pohľadu krajinného architekta v pozícii koordinátora navrhovaných zmien.

There are no limitations of the topic