Summary of topics offered - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Premeny vidieckej krajiny
State of topic:
approved (Ing. Denisa Halajová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Horticulture and Landscape Engineering
Supervising department:
Department of Garden and Landscape Architecture - FZKI
Max. no. of students:1
Academic year:
2018/2019
Proposed by:
Summary:
Na základe porovnania zmien prvkov druhotnej krajinnej štruktúry (DKŠ), a to podľa dostupných historických máp z jednotlivých vojenských mapovaní,identifikácia zmien v daných obdobiach. Konfrontácia so súčasným stavom v modelovom území, ktorým je katastrálne územie vidieckeho sídla, návrh optimálneho riešenia krajiny a sídla v ňom z pohľadu krajinného architekta v pozícii koordinátora navrhovaných zmien.

There are no limitations of the topic