Prehľad vypísaných tém - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Premeny vidieckej krajiny
Stav témy: schválené (Ing. Denisa Halajová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry - FZKI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD.
Abstrakt: Na základe porovnania zmien prvkov druhotnej krajinnej štruktúry (DKŠ), a to podľa dostupných historických máp z jednotlivých vojenských mapovaní,identifikácia zmien v daných obdobiach. Konfrontácia so súčasným stavom v modelovom území, ktorým je katastrálne územie vidieckeho sídla, návrh optimálneho riešenia krajiny a sídla v ňom z pohľadu krajinného architekta v pozícii koordinátora navrhovaných zmien.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia