Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Pôdna organická hmota rôznych ekosystémov na kambizemi
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
prof. Ing. Erika Tobiašová, PhD.
Fakulta:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko:
Katedra pedológie a geológie - FAPZ
Max. počet študentov:--
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
prof. Ing. Erika Tobiašová, PhD.
Abstrakt:
Množstvo a kvalita pôdnej organickej hmoty bude sledovaná v lesnom, lúčnom a agro-ekosystéme na pôdnom type kambizemi.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia