Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti hnedozeme
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Erika Tobiašová, PhD.
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra pedológie a geológie - FAPZ
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
Množstvo a kvalita pôdnej organickej hmoty bude hodnotená vo vzťahu k vybraným chemickým vlastnostiam hnedozeme.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia