Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Vplyv polysulfidov na rastovo-produkčný proces a kvalitu lucerny siatej
Stav témy: schválené
Vedúci práce: Ing. Peter Kovár, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín - FAPZ
Max. počet študentov: 1
Navrhol: Ing. Peter Kovár, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce bude v jednoduchom nádobovom experimente zistiť účinok aplikácie hnojiva s obsahom polysulfidov na rastovo-produkčné parametre a kvalitu fytomasy lucerny siatej.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia