Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Vybrané produkčné a kvalitatívne ukazovatele porastu ďatelinovín vo vybranom PP
Stav témy: schválené
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín - FAPZ
Max. počet študentov:--
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Peter Hric, PhD.
Abstrakt:
V práci sa budú popisovať vybrané produkčné a kvalitatívne (výživné) parametre porastu ďatelinovín vo vybranom PP.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia