Summary of topics offered - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Univerzitný areál – súčasť verejných priestorov
State of topic: approved (Ing. Denisa Halajová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.
Faculty: Faculty of Horticulture and Landscape Engineering
Supervising department: Department of Garden and Landscape Architecture - FZKI
Max. no. of students: 2
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.
Summary: Univerzitný areál ako verejný priestor so špeciálnymi funkciami. Princípy tvorby priestorov moderných univerzitných areálov, príklady riešení. Význam univerzitného areálu v štruktúre sídla. Historické aspekty vzniku a tvorby areálu, význam pre súčasnosť. Analýzy súčasného stavu riešeného územia, limity a potenciál priestorov, návrh spôsobov využitia a riešenia priestorov so zohľadnením funkcií a prevádzky. Sadovnícke a architektonické riešenie vybraného exponovaného priestoru.

There are no limitations of the topic