Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Znižovanie rizika prírodných katastrof pomocou predpovedných a varovných systémov vo svete a na Slovensku
Stav témy: schválené (Ing. Jozefína Pokrývková, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Beáta Novotná, PhD., Ing.-Paed.IGIP
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra krajinného inžinierstva - FZKI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Beáta Novotná, PhD., Ing.-Paed.IGIP
Abstrakt: Včasné varovanie je hlavným prvkom znižovania rizika katastrof. Aby boli systémy včasného varovania účinné, musia aktívne zapojiť ohrozené komunity, podporiť verejné vzdelávanie a informovanosť o rizikách, efektívne šíriť správy a varovania, zároveň však zabezpečiť neustály stav pripravenosti. V súčasnosti existuje množstvo varovných a predpovedných systémov prírodných katastrof rôzneho typu a dimenzie. Práca poskytuje prehľad o jednotlivých systémoch používaných pre konkrétne prírodné katastrofy vo svete a na Slovensku.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia