Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Vodné a mokraďové biotopy Borskej nížiny a Malých Karpát
Stav témy:
schválené (Ing. Jozefína Pokrývková, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Tatiana Kaletová, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra krajinného inžinierstva - FZKI
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Ing. Tatiana Kaletová, PhD.
Abstrakt:
Vodné a mokraďové biotopy plnia niekoľko významných funkcií v krajine. Mokrade patria medzi najohrozenejšie ekosystémy na svete, pričom plnia dôležitú vodohospodársku funkciu. Cieľom práce bude získať informácie o vodných a mokraďových biotopoch vo vybranom okrese v oblasti Borskej nížiny a Malých Karpát, zmapovať ich súčasný stav, prípadne porovnať aktuálny stav s historickými podkladmi alebo plánovanými zmenami. Bližšia špecifikácia územia bude vybraná po dohode so študentom.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-KBC krajinné inžinierstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.