Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Bentické organizmy vodných útvarov
Stav témy: schválené (Ing. Jozefína Pokrývková, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Tatiana Kaletová, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra krajinného inžinierstva - FZKI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Tatiana Kaletová, PhD.
Abstrakt: Bentické bezstavovce sú vhodným a využívaným bioindikátorom zmien vodných ekosystémov. Vďaka nim je možné určiť zmeny vo vodnom prostredí na základe ich zloženia a početnosti. Cieľom práce bude zmapovať (zloženie a početnosť) oživenie dna vybraného vodného útvaru. Bližšia špecifikácia vodného útvaru (stojatá, alebo tečúca voda, upravený alebo neupravený vodný tok a pod.) bude vybraná na základe dostupnosti útvaru študenta a po dohode so študentom.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-KBC krajinné inžinierstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.