Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Hydraulické posúdenie prítokovej rýchlosti na prepad vody
Stav témy:
schválené (Ing. Jozefína Pokrývková, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra krajinného inžinierstva - FZKI
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol:
Abstrakt:
Prepad vody cez prekážku je ovplyvňovaný rôznymi charakteristikami - tvarom prekážky alebo otvoru, zakrivením hrany, množstvo vody, ale prítokovou rýchlosťou. Cieľom práce bude na základe pokusov v hydraulickom žľabe zmerať vybrané parametre vstupných veličín pre výpočet prepadu vody a určiť možný vplyv pritekajúcej rýchlosti vody na prepadové množstvo. Práca bude riešená v priestoroch hydraulického laboratória KKI SPU v Nitre.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-KBC krajinné inžinierstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.