Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Rekultivácie skládok
Stav témy: schválené (doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav - FZKI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Abstrakt: Bakalárska práca sa zaoberá popisom stavu súčasnej legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva. Zhromažďuje základné informácie o odpadoch a najdôležitejšie pojmy, ktoré sa týkajú problematiky odpadov. Zaoberá sa analýzou skládok odpadov Slovensku. Vývoj skládok na Slovensku. Spôsoby likvidácie odpadov ich výhody a nevýhody. Podrobné informácie o skládke a jej zabezpečení. Popis technickej a biologickej rekultivácie. Výber územia vhodného na návrh rekultivácie.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-KBC krajinné inžinierstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.