Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Zabezpečenie protipovodňovej ochrany pre poľnohospodársku a urbanizovanú krajinu
Stav témy: schválené (Ing. Jozefína Pokrývková, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Beáta Novotná, PhD., Ing.-Paed.IGIP
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra krajinného inžinierstva - FZKI
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol: Ing. Beáta Novotná, PhD., Ing.-Paed.IGIP
Abstrakt:
Diplomová práca sa zaoberá problematikou jednotlivých protipovodňových opatrení na zamedzenie a zníženie škôd spôsobených povodňami. Obsahuje praktickú a teoretickú časť. V teoretickej časti na základe literárnej rešerše popisuje možnosti riešenia jednotlivých variant protipovodňových opatrení vybraného územia pre časť poľnohospodárskej a urbanizovanej krajiny. V praktickej analyzuje retenčnú schopnosť územia na odvedenie extrémnych prietokov z poľnohospodárskej pôdy a z intravilánu.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-KII krajinné inžinierstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.