Summary of topics offered - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Riešenie vybraného verejného priestoru v obci
State of topic: approved (Ing. Denisa Halajová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Gabriel Kuczman, PhD.
Faculty: Faculty of Horticulture and Landscape Engineering
Supervising department: Department of Garden and Landscape Architecture - FZKI
Max. no. of students: 3
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Gabriel Kuczman, PhD.
Summary: Funkčno priestorová analýza vybraných častí verejných priestorov vo vidieckom sídle. Kvalitatívne a kvantitatívne zhodnotenie zelene. Analýza kultúro-historických aspektov v dedine a regionálnych špecifík. Zhodnotenie súčasného stavu riešeného priestoru a návrh obnovy. Prínos pre prax: Dendrologická analýza riešeného priestoru s návrhovými opatreniami. Obnova riešeného priestoru s aplikáciou druhovej skladby drevín.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-ARI Garden and Landscape Architecture-- not entered -- -- not entered --
I-BTI Biotechnics of Gardens and Landscape Designs -- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.