Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Riešenie vybraného verejného priestoru v obci
Stav témy: schválené (Ing. Denisa Halajová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Gabriel Kuczman, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry - FZKI
Max. počet študentov: 3
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Gabriel Kuczman, PhD.
Abstrakt: Funkčno priestorová analýza vybraných častí verejných priestorov vo vidieckom sídle. Kvalitatívne a kvantitatívne zhodnotenie zelene. Analýza kultúro-historických aspektov v dedine a regionálnych špecifík. Zhodnotenie súčasného stavu riešeného priestoru a návrh obnovy. Prínos pre prax: Dendrologická analýza riešeného priestoru s návrhovými opatreniami. Obnova riešeného priestoru s aplikáciou druhovej skladby drevín.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-ARI záhradná a krajinná architektúra
I-BTI biotechnika parkových a krajinných úprav

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.