Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Genetická a morfologická variabilita druhov rodu levanduľa (Lavandula L.)
Stav témy: schválené (Ing. Marián Miko, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín - FAPZ
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Abstrakt: Poznanie genetickej rozmanitosti, ako aj genetických príbuzenských vzťahov, je vhodným nástrojom nielen v oblasti šľachtenia rastlín. Cieľom bakalárskej práce bude teoreticky spracovať tému variabilitu druhov v rámci rodu levanduľa.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia