Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Genetická a morfologická variabilita druhov rodu levanduľa (Lavandula L.)
Stav témy: schválené (Ing. Marián Miko, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Veronika Štefúnová, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra genetiky a šlachtenia rastlín - FAPZ
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Veronika Štefúnová, PhD.
Abstrakt: Poznanie genetickej rozmanitosti, ako aj genetických príbuzenských vzťahov, je vhodným nástrojom nielen v oblasti šľachtenia rastlín. Cieľom bakalárskej práce bude teoreticky spracovať tému variabilitu druhov v rámci rodu levanduľa.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia