Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Molekulárne markéry vo fylogenetických analýzach
Stav témy: schválené (Ing. Marián Miko, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Veronika Štefúnová, PhD.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko: Katedra genetiky a šlachtenia rastlín - FAPZ
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Veronika Štefúnová, PhD.
Abstrakt: Poznanie fylogenetických vzťahov je nevyhnutné aj pre efektívne využívanie genetických zdrojov z kolekcií genofondu rastlín. Pre štúdium fylogenetických vzťahov sú vhodnými nástrojmi genetické markéry - morfologické a biochemické markéry a markéry na úrovni nukleových kyselín. Cieľom práce bude pripraviť sestematický prehľad molekulárnych markérov, využívaných vo fylogenetických analýzach rastlín.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia