Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Molekulárna analýza levandule (Lavandula L.)
Stav témy:
schválené (Ing. Marián Miko, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín - FAPZ
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Veronika Štefúnová, PhD.
Abstrakt:
Poznanie genetickej rozmanitosti, ako aj genetických príbuzenských vzťahov, je vhodným nástrojom nielen v oblasti šľachtenia rastlín. Cieľom diplomovej práce bude teoreticky spracovať tému genetickej variability druhov v rámci rodu levanduľa a prakticky analyzovať zbierku genotypov v rámci rodu levanduľa pomocou molekulárnych markérov.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia