Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Analýza genetickej rozmaninosti druhov rodu levanduľa (Lavandula L.) DNA markérmi
Stav témy: schválené (Ing. Marián Miko, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín - FAPZ
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Abstrakt:
Poznanie genetickej rozmanitosti, ako aj genetických príbuzenských vzťahov, je vhodným nástrojom nielen v oblasti šľachtenia rastlín. Cieľom diplomovej práce bude teoreticky spracovať tému genetickej rozmanitosti druhov v rámci rodu levanduľa, ako aj prakticky analyzovať genetickú variabilitu vybraných genotypov rozmanitými DNA markérmi.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia