Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Analýza genetickej rozmaninosti druhov rodu levanduľa (Lavandula L.) DNA markérmi
Stav témy: schválené (Ing. Marián Miko, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Veronika Štefúnová, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra genetiky a šlachtenia rastlín - FAPZ
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Veronika Štefúnová, PhD.
Abstrakt: Poznanie genetickej rozmanitosti, ako aj genetických príbuzenských vzťahov, je vhodným nástrojom nielen v oblasti šľachtenia rastlín. Cieľom diplomovej práce bude teoreticky spracovať tému genetickej rozmanitosti druhov v rámci rodu levanduľa, ako aj prakticky analyzovať genetickú variabilitu vybraných genotypov rozmanitými DNA markérmi.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia