Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Vplyv vybraných pôdnych aditív na množstvo koreňovej biomasy poľnohospodárskej plodiny
Stav témy: schválené (Ing. Ján Čimo, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Elena Aydin, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra biometeorológie a hydrológie - FZKI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Elena Aydin, PhD.
Abstrakt: Vplyvom rastu ľudskej populácie a klimatických zmien sa zvyšuje tlak na poľnohospodársku produkciu a produkčnú schopnosť pôd za účelom zabezpečiť dostatok potravy pre obyvateľstvo. S cieľom zvýšiť výnosy poľnohospodárskych plodín sa do pôdy aplikujú rôzne aditíva organického alebo anorganického pôvodu. Ich nesprávna aplikácia však môže mať rôzne nežiaduce environmentálne následky. V súvislosti s výskumom znižovania dopadov klimatickej zmeny sa do popredia odbornej verejnosti dostáva problematika aplikácie biouhlia do pôdy s cieľom zníženia emisií skleníkových plynov, zvýšenia pôdnej organickej hmoty a zlepšenia pôdnych vlastností ako aj zvýšenia úrod pestovaných plodín. Cieľom záverečnej práce bude spracovať prehľad literatúry (prevažne v anglickom jazyku) o vplyve anorganických hnojív a biouhlia na rast a úrodu poľnohospodárskych plodín. Praktickým cieľom práce bude určiť vplyv zmeny aplikácie biouhlia pre plodiny pestované na experimentálnej ploche SPU na Malante na 45 výskumných políčkach v roku 2015,2016 a 2017. Splnenie tohto cieľa si vyžaduje manuálnu prácu v laboratóriu: omývanie koreňov pestovaných plodín od zvyškov pôdy, ich sušenie a váženie. Ďalej sú potrebné počítačové zručnosti a schopnosť štatisticky spracovať namerané výsledky.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-KII krajinné inžinierstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.